Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Regulamin’’, Microsoft Word - formularz odstąpienia od umowy.doc (landmann.pl)
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Procedura reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginalny dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte w produkcie nie zużytym, powstałe z winy producenta.
 4. Reklamacji nie podlegają:
  1. naturalne zużywanie się wyrobu;
  2. wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne
  3. oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone przez Klienta na wypełnionym czytelnie formularzu dostępnym na stronie: formularz_reklamacyjny.pdf (landmann.pl)
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Landmann Polska Sp. z o.o.; ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor.
  2. W formie elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@landmann.pl  
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
  1. w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy;
  2. jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, bądź zwróci wartość zakupionego Towaru.