Landmann


 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.landmann.pl
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego Landmann jest firma Landmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, przy ul. Kuzienniczej 13b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122768, NIP: 695-131-03-70, Regon: 390569195.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: (76) 8702461 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@landmann.pl


§1 Definicje


 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.landmann.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.landmann.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego a informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 5. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §5 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
  3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową.
 8. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 9. Klient zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem sklepu www. treści zabronionych przez przepisy prawa, naruszających dobra osób trzecich i ogólnie przyjęte normy społeczne.

§3 Składanie zamówień


 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.
 5. Klient wypełnia formularz zamówienia podając dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
 8. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje fakturę proformę, natomiast oryginał faktury VAT zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 10. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 11. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 12. Towar dostarczany jest Klientowi pod wskazany w zamówieniu adres, zwykle do 3 dni roboczych.
 13. Sklep Landmann nie odpowiada za ewentualne opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej. Doręczenia kurierskie są realizowane w godzinach 09:00 – 17:00. Prosimy o wybór takiego adresu dostawy dla przesyłki, aby możliwe było jej skuteczne doręczenie w tych godzinach. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 14. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski a umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4 Sposoby płatności za Zamówienie


 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1. Bank: PeKaO S.A. I o/Legnica
  2. Numer rachunku: PL 31 1240 1473 1111 0000 2521 3366

§5 Koszt, sposoby i termin dostawy


 1. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 15 zł do 190 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki. Koszt ten podawany jest przed złożeniem zamówienia (nie dotyczy wysyłek poza Polskę).
 2. Dla zamówień o wartości powyżej 1000 zł przesyłka GRATIS.
 3. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Kurier DHL
  2. Kurier DPD
  3. Kurier DB Schenker
 5. Całkowity czas realizacji i dostawy zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Regulamin’’, Microsoft Word - formularz odstąpienia od umowy.doc (landmann.pl)
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§7 Procedura reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginalny dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte w produkcie nie zużytym, powstałe z winy producenta.
 4. Reklamacji nie podlegają:
  1. naturalne zużywanie się wyrobu;
  2. wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne
  3. oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone przez Klienta na wypełnionym czytelnie formularzu dostępnym na stronie: formularz_reklamacyjny.pdf (landmann.pl)
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Landmann Polska Sp. z o.o.; ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor.
  2. W formie elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@landmann.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
  1. w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy;
  2. jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, bądź zwróci wartość zakupionego Towaru.


§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych umów kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym www.landmann.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach  i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient Sklepu Internetowego Landmann ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

11. formularz_reklamacyjny - Regulamin sklepu

12. formularz odstąpienia od umowy - Regulamin sklepu